LFM30-kalkylen - en kostnadsfri version av Energihuskalkyl

Denna version av Energihuskalkyl (EHK) är begränsad till klimatdata för skånska orter. Med programmet kan beräknas årsenergi, värmeförlusttal (effektförlust vid DVUT), Um, primärenergital och energiklass enligt BBR, BEN2 och enligt FEBY18. 

 

Beräkning av värmeförlusttal (VFT)

EHK har ställts till LFM30 förfogande, främst för att enkelt kunna beräkna och dokumentera byggnadens värmeförlusttal enligt kriterierna för FEBY18. 

 

Syftet med ett lågt värmeförlusttal är att skapa en byggnad som ger ett begränsat miljöavtryck vad gäller behov av energiresurser för byggnadens uppvärmning oavsett om det är el, fjärrvärme eller bränsle. Därtill begränsas byggnadens effektbehov när det är som kallast och försörjningssystemen är som mest ansträngda. Läs mer om VFT i LFM30 metoddokument, kriterier på projektnivå, bilaga 2.

 

Nyttan med för byggherren är att redan tidigt projektskede kunna styra upp byggnadens form och primära energiegenskaper på de områden där byggherre eller byggentreprenör har en stor rådighet. 

Även befintliga byggnaders VFT kan beräknas med detta beräkningsstöd om analyser ska genomföras få olika åtgärdsalternativ. Som underlag behövs då projektritningar (areor) och värden på systemdelarnas U-värden. Dessa kan också uppskattas via referensvärden, se rapporten Metoder för besiktning och beräkning, kap 5 Klimatskärm samt dess bilagor. Att endast bestämma VFT för en befintlig byggnad görs annars enklast genom mätning av byggnadens energisignatur. 

Beräkning av VFT i detta program görs efter inloggning med indatablanketten för ”effektkalkylvärden”. Spara indata och aktivera sedan ”generera rapport”. 

 

Att med ytterligare några indata också kunna beräkna årsenergi och primärenergital utgör en bonus. Då ska indata för effektkalkylvärden läggas in i indatablanketten för ”årsenergivärden”. 

 

Vill du använda verktyget: Registrera dig här

 

För andra orter i Sverige finns en betalversionen på energihuskalkyl.se med klimatdata för 158 orter att välja på. Den kräver en separat registrering och där faktura skickas enligt dess prislista. 

 

Varför använda Energihuskalkyl?

EHK är ett enkelt och översiktligt beräkningsstöd i ”molnet”. Indataanvisningar (i ?-frågerutor) och referensvärden är integrerade på inmatningssidorna. Som byggherre får du en översiktlig och pedagogisk presentation av både indata och resultat. Det underlättar styrningar av projektet, inte minst i tidiga projektfaser. 

 

Återanvänd dina data

Alla indata sparas i en databas. Därmed kan du steg för steg göra allt bättre beräkningar eller ändra på indata. När byggnaden är uppförd kan kalkylen revideras utifrån relationshandlingarna. 

Efter ett års drift kan mätdata föras in för normalisering och verifiering av byggnadens prestanda.

För husbyggare/entreprenör är Energihuskalkyl det snabbaste och enklaste kalkylstödet för att i tidigt anbudsskede ta fram anbudshandlingar. Det går snabbt att beräkna alternativa utformningar för att kostnadsoptimera byggnaden. Den informativa utformningen ger tillsammans med värmeförlustdiagrammet en god vägledning. Vad kan göras bättre?

 

Enkelheten minskar också risken för felinmatningar. 

 

För förvaltare och byggherre kan konkurrerande anbudshandlingar bli jämförbara om krav på redovisning sker med beräkning i Energihuskalkyl. Med fördel används också kravspecifikationen FEBY18 för att ge byggherren ett stöd relativt anbudsgivaren och som är framtaget av Forum för Energieffektivt Byggande, en organisation med Malmö, Lund och andra kommuner, tillverkare, konsulter och forskningsinstitut som medlemmar.

 

För byggande i Vallastaden, Linköping har staden ställt krav på att energikalkylerna ska redovisas med Energihuskalkyl för att kunna bedöma om byggherrens utlovade energiprestanda har förutsättningar att kunna klaras.

 

Mätverifiering och normalisering
Beräkningsstöd för mätverifiering av årsenergi ges i en separat beräkningsmodul som är direkt länkad till tidigare data till energikalkyl. Mätverifiering av värmeförlusttalet sker enklast via byggnadens energisignatur, dvs plottning av energidata relativt utetemperaturen. För detta finns anvisningar och beräkningsstöd via LFM30.se.